Zorgboerderij Erve Knippert

Erve Knippert Nieuws

Maart 2017

Uitslag Tevredenheidonderzoek 2016.

Januari 2017

De respons op het jaarlijkse tevredenheidonderzoek was weer goed: liefst 29 deelnemers aan de dagbesteding op zorgboerderij Erve Knippert en/of hun mantelzorgers hebben meegedaan aan het Tevredenheidonderzoek 2016.  Zoals gebruikelijk zijn de vragen afgenomen door onafhankelijke externe personen, veelal familieleden en/of mantelzorgers. Dit om de betrouwbaarheid en de waarde van het onderzoek te vergroten.  Vanwege de omvang van dit onderzoek zullen in dit verslag alleen de meest opvallende uitkomsten beknopt worden beschreven. Voor wie kennis wenst te nemen van het volledige Tevredenheidonderzoek 2016: dit ligt bij Erve Knippert ter inzage.


Van de geënquêteerden ziet 86,2 procent de zorgboerderij als ‘belangrijk voor mij’. In de toelichting zegt een mantelzorger het waardevol te vinden dat diens moeder ‘weer onder de mensen is’.  Alle 29 personen voelen zich veilig op Erve Knippert. Verder geeft 89,7 procent aan de zorg/hulp te krijgen die ze nodig denkt te hebben. Bijna 90 procent van hen vindt dat ze  serieus worden genomen en dat de zorg/hulp die ze ontvangen naar wens verloopt. Van de geënquêteerden zegt 72,4 procent de vrijheid te hebben om zelf te beslissen over de activiteiten die ze willen gaan doen. Bijna 76 procent van de  ondervraagden geeft aan dat ze door de dagbesteding positiever over zichzelf is gaan denken. Bijna 83 procent van hen zegt meer van het leven te genieten sinds ze deelnemen aan de Dagzorg op Erve Knippert. Zo merkt een echtgenote van één van de deelnemers op dat haar man opgewekt thuis komt na een dag op de zorgboerderij! Eveneens bijna 83 procent laat weten voor zijn/haar gevoel zinvol bezig te zijn. Dat er

op Erve Knippert aandacht is voor zijn/haar ‘gezondheid & beweging’ en voor zijn/haar ‘gezondheid & goede voeding’ vindt respectievelijk 76 procent en ruim 86 procent  van de ondervraagde personen. Hierbij wordt aangegeven dat het eten goed smaakt en er voldoende drinken wordt aangeboden. Er worden veel buitenwerkzaamheden verricht. Daarnaast komen enkele deelnemers op de fiets. Er zijn medewerkers die regelmatig een flinke boswandeling maken met de deelnemers.


Ook van de duofiets wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Dat de (zorg)vraag van de deelnemer het uitgangspunt vormt wordt als positief ervaren. Van de ondervraagde deelnemers geeft 86,2 procent aan te weten waar hij/zij aan toe is, dankzij de duidelijke informatieverstrekking door de begeleiders. Meerdere familieleden beschrijven in de toelichting het fijn te vinden dat ze door de zorgboerderij op de hoogte worden gehouden per e-mail of telefoon. Ze geven aan dat de communicatie bijzonder goed verloopt en dat ze dat als prettig ervaren. Deelnemers benoemen dat ze zich door de medewerkers gerespecteerd en gewaardeerd voelen. De begeleiding omschrijven ze als vriendelijk en behulpzaam.

Het gemiddelde cijfer dat Erve Knippert krijgt voor de begeleiding is een 7,9. Het beoordelingscijfer voor de activiteiten op Erve Knippert is gemiddeld een 7,8.

Al met al denkt Erve Knippert te kunnen concluderen dat de resultaten overwegend (zeer) positief zijn, zowel wat betreft de begeleiding en de communicatie als de activiteiten. Bij dezen iedereen hartelijk dank voor de respons!

Zorgboerderij Erve Knippert kreeg onverwacht bezoek van tweede Kamerleden.


Op vrijdag 3 maart werd Zorgboerderij Erve Knippert bezocht door 3 statenleden van de VVD. Mevr. Helma Lodders, de heer Henk Veltkamp en de heer Bart Woortman. Dit was een gezamenlijk bezoek met enkele landbouwers uit de omgeving waaronder boeren uit de ecologische en biologische sector. Doel van het bezoek was inzage krijgen in de knelpunten die spelen binnen de ecologische- , biologische- en zorgboerderijen. Als zorgboerderij hebben zorgboerderijen voor volwassenen en ouderen momenteel te maken met 2 belangrijke knelpunten;

Per januari 2017 is er een daling van 23% van het tarief bij dagbesteding voor volwassenen en ouderen in de 14 Twentse gemeenten. Dit terwijl de zorgzwaarte voor de doelgroep ouderen steeds groter wordt, maakt dat het voor zorgboeren steeds moeilijker wordt om kleinschalige en kwalitatief goede zorg te leveren.

Een ander knelpunt is dat ouderen door een opname in een instelling het niet meer mogelijk is deel te nemen aan de dagbesteding bij een zorgboerderij. De zoals ze zelf aangeven, vaak mooie dagen van de week, wordt ze ontnomen doordat de zorg in de avonden en nachten te zwaar wordt voor de mantelzorgverleners, waardoor een opname binnen een instelling helaas onvermijdelijk is. Hierdoor zien wij veel verdriet bij de ouderen die regelmatig na jarenlange deelname gedwongen worden om afscheid te nemen bij de zorgboerderij.